DERSİN KODU ve ADI: AST101 Astronomi Tarihi (zorunlu)
KREDİSİ : Ulusal: 2 (2,0,0), AKTS: 3
DERS İÇERİĞİ: Bilim ve bilim tarihi. Bilimin doğuşu, bilimsel çalışma adımları, bilim felsefesi. Astronomi biliminin diğer temel disiplinlerle ilişkisi. Astronominin tarih öncesi, ilk çağ, islam dönemi, rönesans ve sonrası gelişimi. Gök cisimlerine ilişkin parametrelerin (parlaklık, konum, uzaklık, boyut vb) elde edilmesi yönündeki kuramsal ve gözlemsel çalışmalar. Modern çağda ulaşılan bulgular. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türk astronomisi.

DERSİN ÖĞRENİM KAZANIMLARI:

– Bilim, Bilim Tarihi, Astronomi, Astronomi Tarihi kavramlarını açıklar.
– Gökcisimlerinin farkedilmesiyle insan hayatında yer edinen gökbilimin, tarih öncesi çağlarda günlük yaşamın bir parçası olarak nasıl ortaya çıktığını açıklar.
– Astronominin gelişim sürecini İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ boyunca inceler.
– İnsanoğlunun ilk günlerinden günümüze kadar astronomi alanında bilime kazandırılanları inceler.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR:

– Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim, 2008, Yavuz Unat, Kaynak Yayınları
– Astronomi Tarihi, 2001, Yavuz Unat, Nobel Yay. Dağ.
– Doğa Bilimleri Tarihi, 2001, Osman Gürel, İmge Kitabevi
– Babillerden Günümüze Kozmoloji, 2000, Halil Kırbıyık, İmge Y.
– Bilim Tarihi, 1997, Sevim Tekeli, Esin Kahya vd, Doruk Yay. (Bilim Tarihine Giriş, 1999, Nobel Yay. Dağ.)
– Bilim Tarihi, 1997, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi
– Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, 1991, Aydın Sayılı, Atatürk Kül. Mrk. Yay.47
– The Observatory in İslam, 1985, Aydın Sayılı
– Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri, 1998, Aydın Sayılı